A Diósgyőri vár a Miskolc Csoport tagja
Itt van most

Itt van most

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Tisztelt Érintett!

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a társaságunk által az online jegyvisszaváltással összefüggő adatkezelés egyes jellemzőiről.

 1. Az adatkezelő személye: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. [székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A; telefon: +36 46 412 508; e-mail: titkarsag@ifihazmiskolc.hu, cégjegyzékszám: 05-09-023694; adószám: 23834936-2-05 (továbbiakban: Kulturális Központ vagy adatkezelő)]
 2. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: e-mail cím: adatvedelem@bdolegal.hu, telefonszám: +36 1 235 30 10, cím: BDO Legal, 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.
 3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 4. Amennyiben az adatkezelés Honlapjainkon (http://www.ifihazmiskolc.hu/ vagy https://diosgyorivar.hu/) keresztül valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot. A honlapon alkalmazott sütikkel összefüggő adatkezelés kapcsán kiegészítő információkat olvashat az online felületekkel kapcsolatos adatkezelésekről [https://diosgyorivar.hu/cookie-szabalyzat] szóló tájékoztatóban.
 5. Az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:
 1. ONLINE JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A jegy.hu rendszeren keresztül történt jegyvásárlás esetén az adatkezelő a jegy.hu üzemeltetője, az Interticket Kft. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót itt olvashatja: https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-tajekoztato. Az Interticket Kft. továbbítja az adatkezelő részére a jegyvásárló adatait a megvásárolt jegy visszaváltási lehetőségének biztosítása céljából. Megőrzési idő: a jegy visszaváltásától számított 15 nap. Amennyiben az érintett a jegy visszaváltásával kapcsolatban jogvitát kezdeményez, az adatokat az adatkezelő a jogvita jogerős lezárásáig őrzi meg.

 1. TÁMOGATÓI NYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Azon személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett rendezvényre megváltott belépőjegyükkel összefüggésben kifejezetten olyan nyilatkozatot tesznek, hogy nem igénylik vissza a belépőjegy ellenértékét, ily módon támogatva a Kulturális Központ tevékenységét.

Adatkezelés célja

Érintett beazonosítása, a visszatérítési igényről való lemondással kapcsolatos nyilatkozat adminisztrációja, ezzel összefüggésben a nyilatkozat beérkezéséről szóló e-mailes visszajelzés küldése, technikai vagy adminisztratív probléma esetén a támogatói nyilatkozattal összefüggő kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám (opcionális)
 • Belépőjegy vonalkódja és azonosító adatai (hely száma)

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a lemondási nyilatkozatokat a nyilatkozat megtételétől számított 5 évig megőrzi

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatok megadására Ön nem köteles. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén azonban nem tudjuk beazonosítani a jegyet, valamint nem lenne lehetőségünk hitelt érdemlő módon ellenőrizni, hogy valóban az arra jogosult személy tette meg a nyilatkozatot, így az adatok megadása nélkül nem tudjuk lehetővé tenni a nyilatkozat megtételét. A kapcsolattartásra vonatkozó adatok megadása nélkül a nyilatkozatával kapcsolatos kérdés, technikai probléma esetén nem tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot.

 1. UTALVÁNY KÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Azon személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett rendezvényre megváltott belépőjeggyel összefüggésben kifejezetten olyan nyilatkozatot tesznek, hogy a Kulturális Központ által kibocsátott utalványra kívánják beváltani a belépőjegyüket.

Adatkezelés célja

Érintett beazonosítása, a megvásárolt belépőjegy utalványra történő beváltásának adminisztrálása, az utalvány érvényességének érdekében, nyilatkozat beérkezéséről szóló e-mailes visszajelzés küldése, valamint az ezekkel összefüggő kapcsolattartás. Számviteli bizonylat megőrzése.

Kezelt adatok köre

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám (opcionális)
 • Számla kiállításához megadott számlázási cím és adószám (amennyiben a jegyvásárló ezt külön megadja)
 • Belépőjegy vonalkódja és azonosító adatai (hely száma)

Adatkezelés jogalapja

 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása körében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése
 • A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama

 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Utalvány igénylésével kapcsolatos számviteli bizonylatok: a visszatérítést követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatok megadására Ön nem köteles. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén azonban nem tudjuk beazonosítani az utalványra való beváltási jogosultság alapjául szolgáló jegyet, valamint nem lenne lehetőségünk hitelt érdemlő módon ellenőrizni, hogy valóban az arra jogosult személy tette meg a nyilatkozatot. Mindezekre tekintettel az adatok megadása nélkül nem tudjuk lehetővé tenni a nyilatkozat megtételét és az utalvány kibocsátását. A kapcsolattartásra vonatkozó adatok megadása nélkül a nyilatkozatával kapcsolatos kérdés, technikai probléma esetén nem tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot.

 

 1. JEGYPÉNZTÁRBAN VÁSÁROLT JEGY VISSZAFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Azok a személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett rendezvényre jegypénztárban megvásárolt belépőjegy ellenértéket vissza kívánják igényelni. Visszaigénylésre a jegyvásárló személy jogosult.

Adatkezelés célja

Érintett beazonosítása, az adatkezelő és az érintett között a jegyvásárlással létrejött szerződés teljesítése körében történő kapcsolattartás, nyilatkozat beérkezéséről szóló e-mailes visszajelzés küldése, adózási iratok és számviteli bizonylatokra vonatkozó, jogszabályban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése, technikai vagy adminisztratív probléma esetén a visszafizetésre irányuló nyilatkozattal összefüggő kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám (opcionális)
 • Bankszámla száma
 • Bankszámlához rendelt név
 • Számla kiállításához megadott számlázási cím és adószám (amennyiben a jegyvásárló ezt külön megadja)
 • Belépőjegy vonalkódja és azonosító adatai (hely száma)

Adatkezelés jogalapja

 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása körében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése
 • A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama

 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Jegyár visszatérítésével kapcsolatos számviteli bizonylatok: a visszatérítést követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint az adózással kapcsolatos azonosító számokat jogszabály szerint kötelesek vagyunk kezelni, így adatai megadása nélkül nem áll módunkban Önnel a megvásárolt jegy árát visszatéríteni. A kapcsolattartásra vonatkozó adatok megadása nélkül a nyilatkozatával kapcsolatos kérdés, technikai probléma esetén nem tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot.

 

 1. Adattovábbítással kapcsolatos információk

Az adatkezelő nem továbbítja az érintett személyes adatait harmadik (nem EU tagállamnak minősülő) országban lévő adatkezelő részére. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek továbbíthatja, kizárólag az érintettel, vagy a cégével kötött szerződés teljesítése érdekében. Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.

 1. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Hatályos: 2020. április 24-től

Tisztelettel:

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.