A Diósgyőri vár a Miskolc Csoport tagja
Itt van most

Itt van most

Szabályzatok

 
Házirend
 
Esőszabályzat
 
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Érintett!

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a társaságunk általi adatkezelés egyes jellemzőiről.

 1. Az adatkezelő személye: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. [székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A; telefon: +36 46 412 508; e-mail: titkarsag@ifihazmiskolc.hu, cégjegyzékszám: 05-09-023694; adószám: 23834936-2-05 (továbbiakban: Kulturális Központ vagy adatkezelő)]
 2. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: e-mail cím: adatvedelem@bdolegal.hu, telefonszám: +36 1 235 30 10, cím: BDO Legal, 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.
 3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 4. Amennyiben az adatkezelés Honlapjainkon (http://www.ifihazmiskolc.hu/, https://muhamiskolc.hu/, https:/diosgyorivar.hu/, http://www.miskolcikulturaliskozpont.hu) keresztül valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot. A honlapon alkalmazott sütikkel összefüggő adatkezelés kapcsán kiegészítő információkat olvashat az online felületekkel kapcsolatos adatkezelésekről szóló tájékoztatóban.
 5. Az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:
 1. ONLINE JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A jegy.hu rendszeren keresztül történt jegyvásárlás esetén az adatkezelő a jegy.hu üzemeltetője, az Interticket Kft. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót itt olvashatja: https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-tajekoztato. Az Interticket Kft. továbbítja a Kulturális Központ részére a jegyvásárló adatait a következő célokból: A megvásárolt belépőjegyhez kapcsolódóan a megváltott jegy és a rendezvényen való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése, a jegy érvényességének ellenőrzése, az előadás esetleges elmaradása esetén az érintett értesítése, panaszok kezelése. Megőrzési idő: a jegyvásárlási tranzakcióval érintett előadást követő 15 nap. Amennyiben az érintett a jegyvásárlási tranzakcióval vagy a beléptetéssel kapcsolatban jogvitát kezdeményez, az adatokat az adatkezelő a jogvita jogerős lezárásáig őrzik meg.

 

 1. SZEMÉLYES, ILLETVE EMAILES MEGRENDELÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Azok a személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett rendezvényekre személyesen, a Miskolci Művészetek Háza jegypénztárában, a Diósgyőri vár jegypénztárában, vagy a Kulturális Központ bármely telephelyének jegypénztárában vagy e-mailes előrendelés útján vásárolnak jegyet.

Adatkezelés célja

A megvásárolt belépőjegyhez kapcsolódóan a megváltott jegy és a rendezvényen való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése, a jegy érvényességének ellenőrzése, az előadás esetleges elmaradása esetén az érintett értesítése, panaszok kezelése

Kezelt adatok köre

Név *

E-mail cím (a jegy elektronikus úton történő megrendelése esetén)

Telefonszám

Szállítási cím (házhoz szállítás igénylése esetén)

A vásárlási tranzakció száma és időpontja

A megvásárolt jegyek száma és értéke

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó személye – e-mailes megrendelés esetén – az Interticket Kft. (1139 Budapest, Váci út 99; cjsz.: 01-09-736766).

Az adatkezelés időtartama

A jegyvásárlási tranzakcióval érintett előadást követő 15 nap. Amennyiben az érintett a jegyvásárlási tranzakcióval vagy a beléptetéssel kapcsolatban jogvitát kezdeményez, az adatokat az adatkezelő a jogvita jogerős lezárásáig őrzik meg.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

 1. A JEGYVÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMLA IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Azok a személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett rendezvényekre történő jegyvásárlással kapcsolatban számlát igényelnek

Adatkezelés célja

A megvásárolt belépőjegyhez kapcsolódóan igényelt számla kiállításához szükséges adatok kezelése.

Kezelt adatok köre

Név *

Számla kiállításához megadott számlázási név és adószám (amennyiben a jegyvásárló ezt külön megadja)

A tranzakció száma, dátuma és időpontja

A bizonylat tartalma

Adatkezelés jogalapja

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama

A számla igénylésével kapcsolatban megadott adatokat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

Egyéb

Az online felületen történt jegyvásárláshoz kapcsolódó számlaigénylés esetén az Interticket Kft minősül adatkezelőnek (1139 Budapest, Váci út 99; cjsz.: 01-09-736766). A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót lásd itt: https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-tajekoztato.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

 

 1. TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ FELEK ADATAINAK KEZELÉSE

Érintettek

Az adatkezelővel szerződő természetes személyek

Adatkezelés célja

 • Az adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése
 • Adózási iratok és számviteli bizonylatokra vonatkozó, jogszabályban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése
 • Igényérvényesítés, jogvita esetén a szerződéses jogviszony tartalmának bizonyíthatósága
 • Megkeresés az érintett által igénybe vett szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatások ajánlása (közvetlen üzletszerzés) céljából, amennyiben az érintett a megkeresés ellen nem tiltakozik

Kezelt adatok köre

Szerződésben rögzített és a teljesítéshez szükséges személyes adatok, jellemzően: név, cím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel, adószám, elérhetőségi adatok

Adatkezelés jogalapja

 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása körében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése
 • A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
 • A közvetlen üzletszerzési célú megkeresések tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli, és nem fogja ebből a célból felhasználni.

Az adatkezelés időtartama

 • A szerződő fél adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Szerződés, megrendelések és számlák: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
 • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az Érintett tiltakozásáig tart.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az azonosításához szükséges személyes adatok, valamint az adózással kapcsolatos azonosító számának megadása a szerződés megkötésének előfeltétele és jogszabály szerint kötelesek vagyunk azokat kezelni, így, adatai megadása nélkül nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

 

 1. AZ ADATKEZELŐVEL SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE

Érintettek

Az adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, akik a szerződés teljesítésében kapcsolattartóként vesznek részt

Adatkezelés célja

 • A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az adatkezelő ismerje.
 • A vállalkozást, mint a reklám címzettjét megszólító közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, amennyiben az érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás

Az adatok forrása

Közvetlenül az érintett vagy az adatkezelővel szerződő vállalkozás

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése (i) harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása, illetve (ii) közvetlen üzletszerzés üzleti tárgyú (nem a természetes személy címzettnek szóló) ajánlatok vagy reklám kapcsán (a GDPR (47) preambulumbekezdése). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli, és nem fogja ebből a célból felhasználni.

Az adatkezelés időtartama

 • A kapcsolattartó adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Szerződés, megrendelések és számlák, amennyiben ezeken az érintett adata szerepel: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
 • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az érintett tiltakozásáig tart.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön alapvetően nem köteles személyes adatait megadni részünkre. Amennyiben Ön kapcsolattartó, adatainak kezelése nélkül a szerződés teljesítése akadályokba ütközhet, ami a szerződés felmondását is maga után vonhatja.

 

 1. RENDEZVÉNYEKEN KÉPMÁS / HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

Érintettek

Az adatkezelő vagy az adatkezelő által meghívott sajtóorgánumok által a rendezvényein készített fényképeken és esetleges videofelvételeken szereplő személyek.

Adatkezelés célja

 • Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, marketing kommunikációs célok
 • Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről
 • Sajtó tájékoztatása, sajtó általi felhasználás

Kezelt adatok köre

Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.

Adatkezelés jogalapja

Felhívjuk az eseményekre, előadásokra látogatók figyelmét, hogy a Kulturális Központ szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényeken résztvevő személyek hozzájárulnak a rendezvényen fényképek, videofelvételek és hangfelvételek készítéséhez a Kulturális Központ és/vagy különböző sajtóorgánumok által, hozzájárulnak továbbá ezek nyilvánosságra hozatalhoz, illetve sajtó részére történő továbbításhoz, felhasználásához.

Ennek megfelelően a felvételekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

 • Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg.
 • Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Ez esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken nem vehet részt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a más elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen tiltakozzon, vagy annak a törlését kérje az adatkezelőtől.

Adattovábbítás

A felvételek továbbításra kerülhetnek a sajtó képviselői részére. Az egyes sajtóorgánumok a felvételeket felhasználhatják tömegtájékoztatás céljából a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy mely esemény felvételei mely sajtóorgánum részére kerültek továbbításra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes rendezvényeken adott esetben a sajtó képviselői közvetlenül is készíthetnek fénykép- és videofelvételt, hangfelvételeket.

 1. BÉRLETVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Az adatkezelő által szervezett, több eseményből álló rendezvényekre bérletet váltó személyek

Adatkezelés célja

A bérlet megváltása során az adatkezelő által vállalt szolgáltatások teljesíthetőségének biztosítása, továbbá a következő évad során a bérletes számára a megszokott ülőhely biztosítása.

Kezelt adatok köre

 • Név, lakcím (adatkezelés célja: jelentkező azonosítása, számla megfelelő kitöltése)
 • Telefonszám, e-mail cím (adatkezelés célja: kapcsolattartás)

Adatkezelés jogalapja

 • Név és lakcím esetében: jogszabályi kötelezettség teljesítése (a számla kiállítása érdekében)
 • Telefonszám, e-mail cím: A jelentkező hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, ha a kapcsolattartás céljából történő adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy az adott rendezvénnyel kapcsolatban nem áll módunkban kapcsolatot tartani Önnel. Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.

16 évesnél fiatalabb regisztrálók esetében mindenképp a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása szükséges az adatkezeléshez (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).

Az adatkezelés időtartama

 • A számlázáshoz szükséges adatokat az adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzi.
 • A kapcsolattartási adatokat az adatkezelő a bérlettel látogatható rendezvénysorozat végéig őrzi meg.
 • Az adatkezelő a bérletvásárlás során kezelt személyes adatokat a vásárlást követő színházi évad végén törli.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatok megadására Ön nem köteles. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén azonban nem tudjuk a bérlettel biztosított szolgáltatást nyújtani.

 

 1. HÍRLEVÉLKÜLDÉS

Érintettek

A Kulturális Központ hírlevelére feliratkozó személyek.

Adatkezelés célja

Tájékoztatás a Kulturális Központ programjairól és rendezvényeiről, valamint a Kulturális Központon keresztül, illetve a Kulturális Központban egyéb szervezetek által kínált programokról

Kezelt adatok köre

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, elektronikus levelezési cím)

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonására az adatkezelő fenti elektronikus elérhetőségére küldött levéllel, vagy a 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. címre küldött, leiratkozás kérő levéllel van lehetőség

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni, azonban csak az adatok megadásával, valamint hozzájárulásával van lehetőségünk tájékoztatást adni

Adatfeldolgozó

Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3; adatkezelési tevékenység: az adatkezelő rendszeréről informatikai biztonsági mentések készítése)

 

 1. ÉLET- ÉS VAGYONVÉDELMI CÉLÚ KAMERÁS MEGFIGYELÉS

Érintettek

A Kulturális Központ munkavállalói és azok a személyek, akik a Kulturális Központ kamerával megfigyelt helyiségeibe belépnek.

Adatkezelés célja

 1. a vagyonbiztonság, lopások megelőzése, valamint
 2. az élet, testi épség és egészség védelme

Kezelt adatok köre

Képmás, arckép, megfigyelt magatartás

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.

Az 1. esetben a jogos érdek megnevezése: vagyonvédelem- a lopások megakadályozásához és megelőzéséhez fűződő jogos érdek).

A 2. esetben a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása

Alkalmazottak esetén a jogos érdek megnevezése: a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzése (Mt. 11/A. § (1) bekezdés)

Az adatkezelés időtartama

Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 3 munkanap.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatkezelő helyiségeibe belépő személyek esetében az adatszolgáltatás kötelező jellegű.

A Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd a kameraszabályzatban.

 

 1. A Déryné házban történő szállásfoglalkozással kapcsolatos adatkezelés

Érintettek

A Kulturális Központ által üzemeltetett Déryné házban megszálló vendégek

Adatkezelés célja

Szálláshely nyújtása az azt igénybe venni kívánó vendégek részére, valamint az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok összegyűjtése

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, személyiigazolvány-szám, gépkocsi rendszáma, állampolgárság, tartózkodás célja, választott fizetési mód, aláírás

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettel létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Az adatkezelés időtartama

Tekintettel arra, hogy a bejelentkezési lap számviteli elszámolás alapját képezi, az adatkezelő azt a kitöltést követő 8. év végéig őrzi meg.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

A szállásfoglaló személyek esetében az adatszolgáltatás kötelező jellegű.

 

 1. Tematikus csoportos foglalkozásokkal kapcsolatos adatkezelés

Érintettek

Az Adatkezelő által szervezett csoportos foglalkozásokon részt vevő személyek.

Adatkezelés célja

A rendezvényen történt részvétel igazolása, a részvételi díj elszámolásával kapcsolatos kérdések rendezése.

Amennyiben a rendezvény költségvetési vagy európai uniós támogatási forrásból valósul meg, a támogatás felhasználásával történő elszámolás biztosítása.

Kezelt adatok köre

Név, aláírás, pályázati forrásból megvalósított rendezvények esetén az elszámoláshoz szükséges fénykép is.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], 16 évesnél fiatalabb kiskorú érintet esetén a törvényes képviselő hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A nem pályázati forrásból szervezett foglalkozásokhoz kapcsolódóan gyűjtött adatokat az adatkezelő a tárgyév végén megsemmisíti.

A pályázati forrásból finanszírozott rendezvényekkel kapcsolatban kezelt adatok megőrzési ideje az adott programot finanszírozó pályázatot lezáró beszámoló benyújtását követő öt év.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

A rendezvényeken résztvevő személyek esetében az adatszolgáltatás kötelező jellegű.

 

 1. Hűségprogramban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Érintettek

Az Adatkezelő által nyújtott hűségprogramban részt vevő személyek.

Adatkezelés célja

Az adatkezelő által nyújtott hűségkártya-programban történő részvétel biztosítása, a hűségprogram keretében nyújtott vásárló kedvezményeknek az érintett rendelkezésére bocsátása.

Kezelt adatok köre

teljes név (vezetéknév, keresztnév), születési év, lakcím, e-mail cím, telefonszám és válaszok a feltett kérdésekre, kedvelt műfajok

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettel létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat az érintettnek a hűségprogramból történő kilépési igényének bejelentéséig kezeli.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

A hűségprogramban történő részvétel esetén az adatszolgáltatás kötelező jellegű. Amennyiben az érintett nem bocsátja az adatkezelő rendelkezésére az adatokat, az adatkezelő nem tudja biztosítani az érintett részvételét a hűségkártya-programban.

 

 1. Adattovábbítással kapcsolatos információk

Az adatkezelő nem tervezi az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba továbbítani. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek továbbíthatja, kizárólag az érintettel, vagy a cégével kötött szerződés teljesítése érdekében. Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.

 1. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)   ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b)   ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. Igények kivizsgálása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

Hatályos: 2019. szeptember 9-től visszavonásig

 

Tisztelettel:

Novák Irén

ügyvezető

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.